REKLAMAČNÝ PORIADOK, DOMESTAV TREND s.r.o.

obchodná korporácia DOMESTAV TREND s.r.o., IČO: 04145089, so sídlom Špitálka 91/23, 602 00 Brno,
zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 20757.

1. Základné ustanovenia

1.1.   Tento reklamačný poriadok je vypracovaný obchodnou korporáciou DOMESTAV TREND s.r.o., IČO: 04145089, so sídlom Špitálka 91/23, 602 00 Brno, zapísanou v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 20757 (ďalej ako „dodávateľ“), ktorý prevádzkuje na svojich internetových stránkach www.domestav.cz, www.domestav.sk, www. domestav.de, www.domestav.at a www.domestav.com internetový obchod (ďalej ako „e-shop“), a za týmto účelom vydal všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež ako „VOP“), ktoré sú dostupné na internetových stránkach www.domestav.cz, a ktoré odkazujú v čl. 7.6 VOP na tento reklamačný poriadok, ktorý upravuje práva a povinnosti dodávateľa a zákazníka, vyplývajúcu z chybného plnenia pri tovare a z uplatnenia nároku zo záruky (ďalej ako reklamačný poriadok). 

1.2.    Reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník v platnom znení (ďalej ako „občiansky zákonník“) a ustanoveniami zákona
č. 634/1992 Zb., zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení (ďalej ako „ZOS“). Ak by obsahoval v tej istej veci reklamačný poriadok odchylné dohody než všeobecné obchodné podmienky, použije sa úprava obsiahnutá v reklamačnom poriadku. Dodávateľ prehlasuje, že niektoré otázky práv z chybného plnenia sú upravené tiež vo všeobecných obchodných podmienkach.

1.3.    Reklamačný poriadok sa týka výhradne vzťahov medzi dodávateľom a zákazníkom, ktorý má v úmysle zakúpiť od dodávateľa tovar a nie je pritom právnickou osobou, ani osobou, ktorá tovar objednáva v rámci svojej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo podnikateľskej činnosti. 

1.4.    Dodávateľ prehlasuje, že reklamačný poriadok je súčasťou všeobecných obchodných podmienok. Reklamačný poriadok je vyhotovený v českom jazyku a preložený do slovenského jazyka. 

1.5.    Dodávateľ prehlasuje, že reklamačný poriadok sa vzťahuje iba na nábytok z prírodného nehomogénneho materiálu s výskytom hŕč, letorastov a s textúrou letného a zimného dreva. Dodávateľ ďalej prehlasuje, že reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamácie vád tovaru, ktoré sú v záručnej dobe alebo ide o rozpor s kúpnou zmluvou. Dodávateľ ďalej prehlasuje, že odpovedá za všetky výrobné skryté vady, ktoré má tovar pri prevzatí zákazníkom, a ktoré sa vyskytnú behom záručnej doby. 

1.6.   Dodávateľ prehlasuje, že záruka sa nevzťahuje na kompletnosť dodávky (počet dodaných kusov), poškodenie či nadmerné opotrebenie tovaru spôsobené prekročením ohybového a šmykového  napätia drevnej hmoty, a ďalej na vady spôsobené vlhkým (napučaním) alebo extrémne suchým (zosychaním) prostredím (rel. vlhkosť vzduchu pod 20%, maximálna tolerancia 7mm/bm), zarastené
a opravené hrče v drevnej hmote, nezarastené hrče s polomerom menším než 15mm, tmelenie do 0,1% plochy dielca, praskliny menšie než 1mm, neodbornú manipuláciu, nedodržanie návodu k používaniu tovaru, nehomogénnu vizuálnu štruktúru letného a zimného dreva, rôzne odtiene reziva. Balíky sú opatrené PE fóliou k zabráneniu kolísaniu vlhkosti. Povrchová úprava je realizovaná  ekologickým, vodou riediteľným lakom. Bežnú údržbu môže zákazník vykonávať vlhkou handričkou, namočenou vo vlažnej vode bez použitia rozpúšťadiel.

1.7.    Dodávateľ prehlasuje, že neodpovedá za vady v týchto prípadoch:

1.7.1. ak ide o vadu, ktorá vznikla opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním, prípadne ak vyplýva opotrebenie z povahy tovaru

1.7.2. ak ide o vadu, ktorá bola spôsobená zákazníkom a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním, zásahom zákazníka, mechanickým poškodením, príp. nesprávnou údržbou;

1.7.3. ak ide o vadu, ktorá vznikla v dôsledku vonkajších  udalostí, na ktoré nemal dodávateľ žiadny vplyv;

1.7.4. ak ide o použitý tovar a vada odpovedá miere používania, príp. ak ide o opotrebenie, ktoré mal tovar pri jeho prevzatí zákazníkom;

1.7.5. ak ide o vadu, ktorá bola v dobe prevzatia tovaru a pre takúto vadu bola medzi stranami dohodnutá zľava z ceny.   

2. Uplatnenie reklamácie, lehota k uplatneniu reklamácie

2.1.   Reklamáciu uplatňuje zákazník u dodávateľa, a to na emailovej adrese: reklamace@domestav.cz, príp. telefonicky na čísle +420 566 663 011 alebo +420 778 543 667. Reklamácia bude vykonaná kvalifikovaným pracovníkom dodávateľa vo výrobe spoločnosti sídliacu na ulici Herálec 140, 592 01 Herálec. 

2.2.   Zákazník je povinný pri uplatnení reklamácie doložiť dátum kúpy tovaru prostredníctvom predajného dokladu alebo iným hodnoverným spôsobom zachycujúci predaj a kúpu tovaru (faktúra, dodací list a pod.). Predajný doklad je zákazník povinný predložiť v origináli alebo v kópií. Zákazník nie je oprávnený reklamovať tovar pre vadu, pre ktorú tovar už bol reklamovaný v minulosti za predpokladu, že na tovar bola uplatnená primeraná zľava z ceny. 

2.3.    Zákazník je povinný uplatniť práva z chybného plnenia v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru, inak jeho práva z chybného plnenia zanikajú. Pokiaľ je predmetom predaja/kúpy tovar použitý, možno lehotu k uplatneniu práv z chybného plnenia skrátiť na 12 mesiacov od prevzatia tovaru. Toto skrátenie musí byť riadne vyznačené na predajnom doklade či iným hodnoverným spôsobom. Ak je tovar predmetom výmeny, po túto dobu nebeží nová lehota k uplatneniu práv z chybného plnenia. Lehota k uplatneniu práv z chybného plnenia skončí po uplynutí 24 mesiacov od prevzatia reklamovaného tovaru. 

2.4.    Po uplynutí lehoty k uplatneniu práv z chybného plnenia podľa čl. 2.3 reklamačného poriadku, môže zákazník svoje práva uplatniť jedine vtedy, ak sa dohodnú zmluvné strany na zvláštnej záruke v danom prípade.

2.5.    Zákazník je povinný uplatniť svoje práva z chybného plnenia bez zbytočného odkladu potom, čo zistí, že na tovare je vada. Dodávateľ prehlasuje, že neodpovedá za zväčšenie poškodenia tovaru, na ktorom je vada, o ktorej zákazník vie, a napriek tomu ho užíva. Ak je uplatnenie reklamácie zákazníkom oprávnené, nebeží po dobu reklamačného riadenia lehota pre uplatnenie práv.

3. Vybavenie reklamácie

3.1.    Dodávateľ sa zaväzuje, že rozhodne o reklamácií najneskôr do 7 pracovných dní od uplatnenia reklamácie a vyrozumie o výsledku a spôsobe riešenia reklamácie zákazníka na adresu uvedenú v objednávkovom formulári, ktorý zákazník vyplňuje pri objednávaní tovaru cez e-shop dodávateľa. Dodávateľ sa ďalej zaväzuje, že bude reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa dodávateľ so zákazníkom nedohodnú inak. Nárok na uplatnenie reklamácie zaniká, ak došlo k poškodeniu tovaru pri preprave.

3.2.    Zákazník je povinný si reklamovaný tovar prevziať do 30 dní od dňa, kedy bola reklamácia vybavená. Ak si zákazník neprevezme reklamovaný tovar v lehote podľa predchádzajúcej vety, je dodávateľ oprávnený si účtovať primerané skladné, príp. je oprávnený reklamovaný tovar predať na účet zákazníka. O tomto postupe musí dodávateľ zákazníka upozorniť.

3.3.    Ak je zákazníkom reklamovaná vada podstatná, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny, na odstránenie vady opravou tovaru, dodaním nového tovaru alebo dodaním chýbajúceho tovaru, alebo má právo odstúpiť od zmluvy. Zákazník je povinný voľbu spôsobu vybavenia reklamácie u podstatnej vady oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu. V opačnom prípade má práva, ako by šlo o vadu nepodstatnú podľa čl. 3.4 reklamačného poriadku. 

3.4.   Ak je  zákazníkom reklamovaná vada nepodstatná, má zákazník právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z ceny. Tým nie je dotknuté oprávnenie dodávateľa na výmenu tovaru, pokiaľ
ešte nebol použitý, ak nespôsobí tento postup pre zákazníka neprimerané ťažkosti. Zákazník je povinný  voľbu spôsobu vybavenia reklamácie oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu.

3.5.   Právo na dodanie novej veci, výmenu tovaru, primeranú zľavu z ceny či odstúpenie od zmluvy, má zákazník bez ohľadu na charakter vady (podstatná x nepodstatná), pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave, príp. pre väčší počet vád.

4. Záverečné ustanovenia

4.1.    Akosť pri prevzatí je upravená v VOP, konkrétne v čl. 7 VOP. Zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil so znením všeobecných obchodných podmienok dodávateľa pri objednávaní tovaru.

4.2.    Ak poskytne dodávateľ zákazníkovi nad rámec svojich povinností záruku za akosť, jej uplatnenie sa riadi týmto reklamačným poriadkom, pokiaľ zo záručného listu, príp. zmluvy nevyplýva niečo iného. 

4.3.    Ak je reklamácia uznaná dodávateľom za oprávnenú, má zákazník právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva. Ak reklamácia nie je uznaná dodávateľom za oprávnenú, má zákazník právo obrátiť sa na príslušný súd.

4.4.   Tento reklamačný poriadok je platný od 11. 6. 2014. Ak nie je medzi stranami dohodnuté inak, platí na príslušný zmluvný vzťah reklamačný poriadok platný a účinný v dobe uzavretia zmluvy.

DOMESTAV s.r.o. Ing. Milan Špavor, konateľ spoločnosti